Efter möte med Arbetsmiljöverket gällande certifiering av pannoperatörer har nya uppgifter framkommit

Vad gäller dispensansökan som skickades in 8 april 2020 från Sågtjänst å våra medlemmars vägnar har denna ännu inte blivit hanterad men hunnit komma in till de berörda personerna på Arbetsmiljöverket.

I ansökan fanns önskemål om att flytta fram datumet för lagkravet.

Det inofficiella svaret vi fick muntligen på Teams-mötet var dock att;

”bedömningen som arbetsmiljöverket gjort i nuläget är att de inte ser ett behov av att flytta fram datumet för lagkravet”

Vidare säger även arbetsmiljöverket att ny ansökan om dispens kan lämnas in under hösten och ska ske från varje enskilt sågverk. Detta har vi på Sågtjänst dock en mall för som vi kan tillhandahålla er med.

 

På grund av rådande pandemi framkom det tydligt att kravet från Arbetsmiljöverket är att minst 1 person skall vara certifierad på samtliga anläggningar som påverkas av AFS 2017:3.

Med andra ord ställs inga krav på att certifiera samtliga pannoperatörer innan 1 december 2020.

 

Ansvaret ligger därmed på arbetsgivaren att säkerställa att den dagliga verksamheten innefattar en rutin som är tillräcklig för att undvika personskador samt skador på anläggningen genom att tillse att certifierad personal finns tillgänglig som backupjour.

Målsättningen bör ändå vara sådan att under överskådlig tid utbilda samtliga pannoperatörer.